ทำเนียบบุคคลกร

 

ทำเนียบบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

แนะนำบุคลากร
 IMG_5015

นายพีระพล  เดชบุญ

สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

                                                                                              E-mail : name-mail

image 336865_257521197642132_1347981049_o

นายสุวิทย์ชัย ทองกูล

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

รับผิดชอบ งานบริหาร

email :

นางสาว สาวิตรี กุลบุญญา

เจ้าพนักงานสาธารสุขปฏิบัติการ

รับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์

email:

 1297740855_waw
 image

นางสาวนุชนาถ เพ็ชรศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

email :

 

นางสาวนาถยา ขุนแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

รับผิดชอบ

email :

image image

นายวชิระ ชูบรรจง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานประกันสุขภาพ

รับผิดชอบ

email :

 

นางสาวมะลิกรอง สุวรรณกูฏ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รับผิดชอบ

email :

1297741168_nod  

 

 1297741664_ruk
                           นางปารณีย์ ศรีหบุตร                                                                                                                   นายรักชาติ   ทองรส

พนักงานธุรการ                                                                                                                            พนักงานบริการ