ทำเนียบบุคคลกร

 

ทำเนียบบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

แนะนำบุคลากร

นายบัณฑิต  สร้อยคำ

สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

                                                                                              E-mail : name-mail

นายประจักษ์ สุพรหม

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

รับผิดชอบ งานบริหาร

email : prajakss@yahoo.com

นางสาววีราภรณ์ คำศรี

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

รับผิดชอบ งานยุทธศาสตร์ งานประกันสุขภาพ

email:

 

นางสาว สาวิตรี กุลบุญญา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รับผิดชอบ

email :

 

นายสันติชัย สาริพันธ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

รับผิดชอบ งานควบคุมโรค

email :

นางสาวนุชนารถ เพ็ชรศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

รับผิดชอบ

email : nuch093@hotmail.com

นายวชิระ ชูบรรจง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับผิดชอบ งานสารสนเทศ งานประกันสุขภาพ

email : mao_cs18@hotmail.com

นางนุจรินทร์ ก่อบุญ

ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล

รับผิดชอบ งานธุรการทั่วไป งานข้อมูล

email : weerata_nuch@hotmail.com

นายรักชาติ  ทองรส

ตำแหน่ง ลูกจ้างทั่วไป

รับผิดชอบ งานดูแลความสะอาด งานทั่วไป

email :

พนักงานตรวจสุขภาพ อำเภอนาจะหลวย

นายภาณุพงศ์  ทรัพยะสิทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสุขภาพ

email : panupong_aum444@hotmail.com

นางสาวรจนา วงค์จันทา

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสุขภาพ

email : rotchana_rot@hotmail.com

นางสาวลดาวรรณ  อุลาเลิศ

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสุขภาพ

email : ladawan-mood@hotmail.com