ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ค่ายคนดีเทิดไท้องค์ราชัน

ประมวลภาพสำนักงาน

ประมวลภาพสำนักงานสาธารณสุข อำเภอนาจะหลวย